ਕੋਈ ਰੋਹੀ ਯਾਦ ਕਰੇਂਦੀ

ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ

ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ