ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ

ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ

ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ