ਅੱਜ ਲਾਡੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਹੁਰਾ

ਮੁਸੱਰਤ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ

ਮੁਸੱਰਤ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ