ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ

ਮੁਸੱਰਤ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ

ਮੁਸੱਰਤ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ