ਟੁਰਿਆ ਟੁਰਿਆ ਜਾ ਫ਼ਰੀਦਾ

ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਗਾਇਕ ਨੁਸਰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ

ਨੁਸਰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ