ਜਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਫੜ ਲਈਯ

ਦਾ ਕਲਾਮ, ਗਾਇਕ ਨੁਸਰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ

ਨੁਸਰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ