ਰੱਬੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

ਰੱਬੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ

1973 –

 

ਗੀਤ

ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ