ਪੈਣੇ ਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈਯ

ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ

ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ