ਅੱਲ੍ਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਯਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ

ਸੁਰੇਈਆਂ ਮਲਤਾਨੀਕਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ

ਸੁਰੇਈਆਂ ਮਲਤਾਨੀਕਰ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ