ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ

ਖ਼ੁਆਜਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਫ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਗਾਇਕ ਸੁਰੇਈਆਂ ਮਲਤਾਨੀਕਰ

ਸੁਰੇਈਆਂ ਮਲਤਾਨੀਕਰ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ