ਕਿਆ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਦਿਲ ਦਾ

ਖ਼ੁਆਜਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਫ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਗਾਇਕ ਸੁਰੇਈਆਂ ਮਲਤਾਨੀਕਰ

ਸੁਰੇਈਆਂ ਮਲਤਾਨੀਕਰ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ