ਅੱਖੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ

ਤੁਫ਼ੈਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ

ਤੁਫ਼ੈਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ