ਮਾਂ ਦਿਆਂ ਆ ਸਾਨੁੰ

ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ

ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ