ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜੰਨਤ ਦਾ

ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ

ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਹੋਰ ਗੀਤ