ਮਕੜੀ ਜਾਲ਼ਾ

See this page in :  

ਆਦਰ, ਭੁੱਖ ਏ
ਰਝੀਆਂ ਦਾ
ਆਦਰ, ਰੱਜ ਏ
ਭੁੱਕੀਆਂ ਦਾ

ਐਹੋ ਸੱਚ ਏ
ਵੱਡੀਆਂ ਦਾ
ਐਹੋ ਕੂੜ ਏ ਨਿੱਕੀਆਂ ਦਾ

ਐਹੋ ਕੂੜ ਏ
ਮਕੜੀ ਜਾਲ਼ਾ، ਦੁਨੀਆ ਦਾ

ਆਬਿਦ ਅਮੀਕ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ