ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ

ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਅਹਸਨ ਰੰਧਾਵਾ

ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਸ਼ੂਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆ
ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਨਾਂ ਆ

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਅਹਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ