ਥੋੜਾਂ

ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਅਹਸਨ ਰੰਧਾਵਾ

ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਮੈਂ ਦੇਵੇ ਬਾਲਾਂ
ਬਾਲਾਂ __ ਹੜ ਵਿਚ ਰੋੜਾਂ
ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਮੈਂ ਆਸਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ
ਇੱਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੋੜਾਂ
ਦਿਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਛੱਡੇ
ਇਹਨੂੰ ਕਸਰਾਂ ਮੌੜਾਂ
ਇਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਬਾਹਜੋਂ ਵੇਖੋ
ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥੋੜਾਂ

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਅਹਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ