ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਮੈਂ ਦੇਵੇ ਬਾਲਾਂ
ਬਾਲਾਂ __ ਹੜ ਵਿਚ ਰੋੜਾਂ
ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਮੈਂ ਆਸਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ
ਇੱਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੋੜਾਂ
ਦਿਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਛੱਡੇ
ਇਹਨੂੰ ਕਸਰਾਂ ਮੌੜਾਂ
ਇਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਬਾਹਜੋਂ ਵੇਖੋ
ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥੋੜਾਂ