ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਿਕ ਨਾ ਲਤੱਹੀ ਨੈਣਾਂ ਦੀ

ਅੰਜੁਮ ਰਾਣਾ

ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਿਕ ਨਾ ਲਤੱਹੀ ਨੈਣਾਂ ਦੀ
ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਰੀਝਾਂ ਧੁਖਦੀਆਂ ਰਹਈਆਂ

ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਸ ਬਨੇਰੇ ਕਾਂ ਨਾ ਬੋਲੇ
ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੀੜਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਰਹਈਆਂ

Read this poem in Romanor شاہ مُکھی

ਅੰਜੁਮ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ