ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਿਕ ਨਾ ਲਤੱਹੀ ਨੈਣਾਂ ਦੀ

See this page in :  

ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਿਕ ਨਾ ਲਤੱਹੀ ਨੈਣਾਂ ਦੀ
ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਰੀਝਾਂ ਧੁਖਦੀਆਂ ਰਹਈਆਂ

ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਸ ਬਨੇਰੇ ਕਾਂ ਨਾ ਬੋਲੇ
ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੀੜਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਰਹਈਆਂ

ਅੰਜੁਮ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ