ਅਨ੍ਹੇਰਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸੜਦਾ ਰਹੇਗਾ

ਆਜ਼ਮ ਸਮੂਰ

ਆਵਾਗੋਨ ਦੇ ਚਕਰੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ
ਅਨ੍ਹੇਰਾ ਦਿਨ ਭਰ ਸੜਦਾ ਏ
ਠੱਡੀ ਕੌਲੀ ਰਾਤ ਨਾਲ਼
ਭੈੜਾ ਫ਼ਿਰ ਆ ਲੜਦਾ ਏ
ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਹੱਥੋਂ
ਇਸ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਣੀ ਨਈਂ
ਉਜਾਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ
ਸੂਰਜ ਚਿਤਾ ਬੱਛਾਨੀ ਨਈਂ
ਅਨ੍ਹੇਰਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸੜਦਾ ਰਹੇਗਾ
ਜੱਗ ਦਾ ਬੇੜਾ ਤੁਰਦਾ ਰਹੇਗਾ

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਆਜ਼ਮ ਸਮੂਰ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ