ਭੈ ਪੀਏ ਤਣ ਖੀਂ ਹੋਇ

ਭੈ ਪੀਏ ਤਣ ਖੀਂ ਹੋਇ
ਲੋਭ ਰੁੱਤ ਵਿਚੋਂ ਚਾਅ
ਜਿਓਂ ਬਸੰਤਰ
ਧਾਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਇ

Reference: ਕਲਾਮ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ; ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ; ਪੀਕੀਜ਼ਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ; ਸਫ਼ਾ