ਦੁਹੁ ਦੀਵੀ ਬਲੰਦਿਆ

ਦੁਹੁ ਦੀਵੀ ਬਲੰਦਿਆ
ਮਲਕੁ ਬਹਿਠਾ ਆਇ ॥
ਗੜੁ ਲੀਤਾ ਘਟੁ ਲੁਟਿਆ
ਦੀਵੜੇ ਗਇਆ ਬੁਝਾਇ ॥

ਉਲਥਾ

Fareed, the two lamps are lit, but death has come anyway. It has captured the fortress of the body, and plundered the home of the heart; it extinguishes the lamps and departs.

ਉਲਥਾ: S. S. Khalsa

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی

ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ