ਫ਼ਰੀਦਾ ਭੂਮ ਰੰਗਾਵਲੀ

See this page in :  

ਫ਼ਰੀਦਾ ਭੂਮ ਰੰਗਾਵਲੀ
ਮੰਝ ਵਸੋਲਾ ਬਾਗ
ਜੋ ਜਨ ਪੀਰ ਨਿਵਾਜਿਆ
ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਆਂਚ ਨਾ ਲਾਗ

ਉਲਥਾ

Fareed, in the midst of this beautiful earth, there is a garden of thorns. Those humble beings who are blessed by their spiritual teacher, do not suffer even a scratch.

ਉਲਥਾ: S. S. Khalsa

ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ