ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਨਾ ਗਾ ਲਾਏ

ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਨਾ ਗਾ ਲਾਏ
ਸਭਨਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਨੀ
ਹੀਓ ਨਾ ਕਹੀਂ ਭਾਹੀਂ
ਨਾਨਕ ਸਭ ਅੰਮੂ ਲਵੀਂ

ਹਵਾਲਾ: ਕਲਾਮ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ; ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ; ਪੀਕੀਜ਼ਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ; ਸਫ਼ਾ 63 ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )

ਉਲਥਾ

Do not utter even a single harsh word; your True Lord and Master abides in all. Do not break anyone's heart; these are all priceless jewels.

ਉਲਥਾ: S. S. Khalsa