ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਿਲ ਥੋੜੜੇ

ਫਰੀਦਾ!
ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਿਲ ਥੋੜੜੇ
ਸੰਮਲਿ ਬੁਕੁ ਭਰੀ ॥
ਜੇ ਜਾਣਾ ਸਹੁ ਨੰਢੜਾ
ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮਾਣੁ ਕਰੀ ॥

ਹਵਾਲਾ: ਕਲਾਮ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ; ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ; ਪੀਕੀਜ਼ਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ; ਸਫ਼ਾ 19 ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )

ਉਲਥਾ

Fareed, if I had known that I had so few sesame seeds, I would have been more careful with them in my hands. If I has known that my Husband Lord was so young and innocent, I would not have been so arrogant.

ਉਲਥਾ: S. S. Khalsa