ਕਲਰ ਕੇਰੀ ਛਪੜੀ

ਕਲਰ ਕੇਰੀ ਛਪੜੀ
ਆਇ ਉਲਥੇ ਹੰਝ ॥
ਚਿੰਜੂ ਬੋੜਨ੍ਹ੍ਹਿ ਨਾ ਪੀਵਹਿ
ਉਡਣ ਸੰਦੀ ਡੰਝ ॥

ਹਵਾਲਾ: ਕਲਾਮ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ; ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ; ਪੀਕੀਜ਼ਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ; ਸਫ਼ਾ 40 ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )

ਉਲਥਾ

The swans have landed in a small pond of salt water. They dip in their bills, but do not drink; they fly away, still thirsty.

ਉਲਥਾ: S. S. Khalsa