ਸਭਨਾਂ ਮਨ ਮਾਣਕ

ਸਭਨਾਂ ਮਨ ਮਾਣਕ
ਠਾਹਨ ਮੂਲ ਮਚਾਨਗਵਾ
ਜੇ ਤੋ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸਿਕ
ਹੀਓ ਨਾ ਠਾਹੀਂ ਕਹੀਂ ਦਾ

ਹਵਾਲਾ: ਕਲਾਮ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ; ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ; ਪੀਕੀਜ਼ਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ; ਸਫ਼ਾ 63 ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )

ਉਲਥਾ

The minds of all are like precious jewel; to harm them is not good at all. If you desire your Beloved, then do not break anyone's heart.

ਉਲਥਾ: S. S. Khalsa