ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਕੀ ਜਾਨਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ

ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਕੀ ਜਾਨਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ

ਨਾ ਮੈਂ ਮੋਮਿਨ ਵਿਚ ਮਸੀਤ ਆਂ
ਨਾ ਮੈਂ ਵਿਚ ਕੁਫ਼ਰ ਦੀ ਰੀਤ ਆਂ
ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਕਾਂ ਵਿਚ ਪਲੀਤ ਆਂ
ਨਾ ਮੈਂ ਮੁਸਾਈ ਨਾ ਫ਼ਿਰਔਨ

ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਕੀ ਜਾਨਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ

ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੇਦ ਕਿਤਾਬਾਂ
ਨਾ ਵਿਚ ਭੰਗਾਂ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬਾਂ
ਨਾ ਵਿਚ ਰਿੰਦਾਂ ਮਸਤ ਖ਼ਰਾਬਾਂ
ਨਾ ਵਿਚ ਜਾਗਣ ਨਾ ਵਿਚ ਸੌਣ

ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਕੀ ਜਾਨਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ

ਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਗ਼ਮਨਾਕੀ
ਨਾ ਮੈਂ ਵਿਚ ਪਲੀਤੀ ਪਾਕੀ
ਨਾ ਮੈਂ ਆਬੀ ਨਾ ਮੈਂ ਖ਼ਾਕੀ
ਨਾ ਮੈਂ ਆਤਿਸ਼ ਨਾ ਮੈਂ ਪਵਨ

ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਕੀ ਜਾਨਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ

ਨਾ ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਨਾ ਲਾਹੌਰੀ
ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਗੌਰੀ
ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਤੁਰਕ ਪਿਸ਼ੌਰੀ
ਨਾ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ੰਦਉਣ

ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਕੀ ਜਾਨਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ

ਨਾ ਮੈਂ ਭੇਤ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਪਾਇਆ
ਨਾ ਮੈਂ ਆਦਮ ਹੱਵਾ ਜਾਇਆ
ਨਾ ਮੈਂ ਅਪਣਾ ਨਾਮ ਧਰਾਇਆ
ਨਾ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਨਾ ਵਿਚ ਭੌਣ

ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਕੀ ਜਾਨਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ

ਉਲ ਆਖ਼ਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ
ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਪਛਾਣਾਂ
ਮੈਥੋਂ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ
ਬੁਲ੍ਹਾ! ਉਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕੌਣ

ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਕੀ ਮੈਂ ਕੋਣ

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ