ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਚੋਰਨੀ

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ

ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਚੋਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਚੂਰ

ਸਾਧੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇਂ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਚੂਰ
ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲ਼ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੁਗ ਵਿਚ ਪੇ ਗਿਆ ਸ਼ੋਰ

ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਚੋਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਚੂਰ

ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਵਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਡਰਦੇ ਗੋਰ
ਦੋਵੇਂ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿਚ ਮਰਦੇ, ਇਹੋ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰ

ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਚੋਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਚੂਰ

ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਦਾਸ ਕਿਤੇ ਫ਼ਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ, ਇਹੋ ਕਦੀਮੀ ਸ਼ੋਰ
ਮਿਟ ਗਿਆ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਨਿਕਲ਼ ਪਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ

ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਚੋਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਚੂਰ


ਅਰਸ਼ ਮੁਨੱਵਰ ਬਾਂਗਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸੁਣੀਆਂ ਤਖ਼ਤ ਲਾਹੌਰ
ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਕੰਡਿਆਂ ਪਾਇਆਂ, ਲੁਕ ਛੁਪ ਖਿੱਚਦਾ ਡੋਰ

ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਚੋਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਚੂਰ

ਜਿਸ ਢੰਡੀਆ ਤਿਸ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਝੁਰ ਝੁਰ ਹੋਇਆ ਮੋਰ
ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਮਿੱਥੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਕੌਣ ਕਰੇ ਭੰਨ ਤੋੜ

ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਚੋਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਚੂਰ

ਪੈਰ ਪੈਰਾਂ ਬਗ਼ਦਾਦ ਅਸਾਡਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਤਖ਼ਤ ਲਾਹੌਰ
ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਕੋ ਕੋਈ, ਉਹੋ ਗੱਡੀ ਤੇ ਡੋਰ

ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਚੋਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਚੂਰ

ਇਹ ਤੁਸੀ ਵੀ ਆਖੋ ਸਾਰੇ, ਉਹੋ ਗੱਡੀ ਤੇ ਡੋਰ
ਮੈਂ ਦੱਸਣਾਂ ਤੁਸੀ ਪਗੜ ਲਿਆਵ, ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚੋਰ

ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਚੋਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਚੂਰ

ਸਾਧੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇਂ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਚੂਰ
ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲ਼ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੁਗ ਵਿਚ ਪੇ ਗਿਆ ਸ਼ੋਰ

ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਚੋਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਚੂਰ

ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਵਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਡਰਦੇ ਗੋਰ
ਦੋਵੇਂ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿਚ ਮਰਦੇ, ਇਹੋ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰ

ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਚੋਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਚੂਰ

ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਦਾਸ ਕਿਤੇ ਫ਼ਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ, ਇਹੋ ਕਦੀਮੀ ਸ਼ੋਰ
ਮਿਟ ਗਿਆ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਨਿਕਲ਼ ਪਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ

ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਚੋਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਚੂਰ


ਅਰਸ਼ ਮੁਨੱਵਰ ਬਾਂਗਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸੁਣੀਆਂ ਤਖ਼ਤ ਲਾਹੌਰ
ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਕੰਡਿਆਂ ਪਾਇਆਂ, ਲੁਕ ਛੁਪ ਖਿੱਚਦਾ ਡੋਰ

ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਚੋਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਚੂਰ

ਜਿਸ ਢੰਡੀਆ ਤਿਸ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਝੁਰ ਝੁਰ ਹੋਇਆ ਮੋਰ
ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਮਿੱਥੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਕੌਣ ਕਰੇ ਭੰਨ ਤੋੜ

ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਚੋਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਚੂਰ

ਪੈਰ ਪੈਰਾਂ ਬਗ਼ਦਾਦ ਅਸਾਡਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਤਖ਼ਤ ਲਾਹੌਰ
ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਕੋ ਕੋਈ, ਉਹੋ ਗੱਡੀ ਤੇ ਡੋਰ

ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਚੋਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਚੂਰ

ਇਹ ਤੁਸੀ ਵੀ ਆਖੋ ਸਾਰੇ, ਉਹੋ ਗੱਡੀ ਤੇ ਡੋਰ
ਮੈਂ ਦੱਸਣਾਂ ਤੁਸੀ ਪਗੜ ਲਿਆਵ, ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚੋਰ

ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਚੋਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਚੂਰ

Read this poem in Roman or شاہ مُکھی

ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ