ਮਸਲੇ

ਫ਼ਿਆਜ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ

ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਮਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸੁਣਾਵੇਂ ਆਪੋ ਸ਼ਰ ਡੇਰੇ ਜਾਵੀਂਂ ਚੋਠ ਕਮਾਇਯੋਂ ਦੁੱਗੜਾਂ ਖਾਵੇਂ ਰੁੱਖ ਦੋ ਲੜੀਂ ਟੁਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰ ਅਸ਼ਨਾਈਵਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਪਾਵੇਂ ਅੱਤ ਖ਼ੁਦਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਕਮਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਮਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸੁਣਾਵੇਂ ਆਪੋ ਸ਼ਰ ਡੇਰੇ ਜਾਵੀਂਂ ਖ਼ੀਰੀਂ ਬੂਹੇ ਪੈਰ ਨਾ ਜਾਵੇਂ ਸ਼ਨਗਨੀਂ ਵਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਜਾਵੇਂ ਪੋਲੜ ਨਾਰੀਆਂ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਵੀਂ ਮਾਸ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਭਾਈਆਂ ਖਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਮਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸੁਣਾਵੇਂ ਆਪੋ ਸ਼ਰ ਡੇਰੇ ਜਾਵੀਂਂ ਕਹਿਰ ਕਿਬਰ ਹੋ ਸ਼ਰਦਾ ਤੇਰੀ ਕਲਰ ਸਪੋਲੀਏ ਜੀਭਾ ਤੇਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪਾਵੇਂ ਖ਼ੌਫ਼ ਖ਼ੁਦਾ ਦਾ ਵੇਲ਼ਾ ਨਜ਼ ਆ ਸੌਖਾ ਪਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਮਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸੁਣਾਵੇਂ ਆਪੋ ਸ਼ਰ ਡੇਰੇ ਜਾਵੀਂਂ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਫ਼ਿਆਜ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ