ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਰਤ ਆਇਆ ਹਾਂਂ

ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਰਤ ਆਇਆ ਹਾਂਂ
ਰਕੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਆਇਆ ਹਾਂਂ

ਸਹਾਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਜਿੱਤ ਲੇਕਿਨ ਹਨ
ਕਚਹਿਰੀ ਸੱਚ ਦੀ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆਇਆ ਹਾਂਂ

ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਕਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ
ਮਾਸੂਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਿਰ ਤਲ਼ੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂਂ

ਬੜੀ ਇਹ ਬੇਬਸੀ ਤੇ ਸੁੰਨਾਪਣ ਹੈ ਰੜਕਦਾ ਤੇਰਾ
ਖ਼ੁੱਲ੍ਹ ਡੂੰਘਾ ਸਹੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹਾਂਂ

ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੀ ਵਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਿਜਰ ਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹਾਂਂ

ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿਚ ਅਲਫ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਕੇ
ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਕੋਰੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਤੇ ਕਿਤਾਬਤ ਆਇਆ ਹਾਂਂ