ਤਸਬੀਹ ਬਹੁਤ ਭੂਆਉਣ ਕਸਬੀ

ਤਸਬੀਹ ਬਹੁਤ ਭੂਆਉਣ ਕਸਬੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਮ ਫ਼ਰੇਬ ਬਿਛਾਇਆ
कर कर ज्ञान सुना वन सयानें, ना अत बुध शेख़ कहाया
मतलब जो इसरार इलाही, ओहनां हरगिज़ मूओल ना पाया
हाशिम समझ रसायन वाले, कदी अपना आप लिखाया