ਚਾਈਂ ਭਰਾਂ ਪਰੋਟੜਾ
ਬੁੱਕ ਬੁੱਕ ਸਾਹ ਦੀ ਪੂਣੀ
ਕੱਤ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਕੱਤ ਕਮਤਰ
ਚਿੰਤੋ ਚਿੰਤ ਆ ਸੋਨੀ
ਗੋਰੀਂ ਘੱਤੀਂ ਆਪ ਸੱਚਾ ਵਾ
ਸਜ ਨੇ ਧਰਤੀ ਲੂਹਣੀ
ਆਪੇ ਮਨ ਗਿਆਨ ਵਿਸਾਰੇ
ਆਪੇ ਲਾਵੇ ਧੂਣੀ