ਜ਼। ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰ ਸੋ ਜੋ ਪਾਸ ਹੋਵੇ

ਜ਼। ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰ ਸੋ ਜੋ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਦਲੇਰ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੱਸੇ ਆ ਸੜੇ ਤੇ
ਔਖੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ, ਐਵੇਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਸਕੇ ਵਲ਼ਾ ਸੜੇ ਤੇ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਵੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਈਵ ਕੱਟਦਾ ਏ, ਮਜ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਪਾਸੜੇ ਤੇ
ਖ਼ੁਸ਼ ਤਬਾ ਕੋਈ ਗ਼ਨੀ ਤੇ ਭਾਗ ਉਸ ਨੂੰ , ਤੋਂ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਾਸੜੇ ਤੇ