ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਦੀ

ਲਈਕ ਬਾਬਰੀ

ਪਾ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦਿੰਦੇ ਪਿਛਾਂ ਵੱਲ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਲਈਕ ਬਾਬਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ