ਅਨ੍ਹੇਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

See this page in :  

ਘੁੱਪ ਅਨ੍ਹੇਰੇ ਅੰਦਰ
ਇਹ ਅੱਖ ਦਾ ਚਕਮਾਕ
ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਤਪਦਾ ਤਾਂਬਾ
ਵੇਲ ਅੰਗੂਰ ਦੀ
ਹੇਠਾਂ ਸੱਪਣੀ ਆਂਡੇ ਦਿੱਤੇ
ਅਣ ਛਕੀ ਤਸਵੀਰ ਏ ਕੋਈ ਟੁਰਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦੀਆਂ
ਅੱਖੀਆਂ ਵਿਚ ਛੁਪ ਜਾਂਦੀ ਏ

Reference: Kaya kagad;

ਮਜ਼ਹਰ ਤਰਮਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ