ਚੁੱਪ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ
ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਤਰਾਂ ਆਇਆ
ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਾਗ਼ਾਂ ਤੇ
ਉਬਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਛਾਇਆ
ਖ਼ਾਬ ਵਿਚ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ
ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਕਦੇ ਆਇਆ
ਤਾਇਰਾਂ ਦੀ ਦਲਸੋਜ਼ੀ
ਰਹਰਵਾਂ ਦੀ ਜਾ ਨਿੱਕਾ ਹੀ
ਸ਼ਬ ਦਿਆਂ ਮਨਾਜਾਤਾਂ
ਰੰਜਿਸ਼-ਏ- ਸਹਿਰਗਾ ਹੀ
ਰਾਦ ਜਦ ਗਰਜਦਾ ਏ
ਕੋਹ ਜਦ ਲਰਜ਼ ਦੇ ਨੇਂ
ਬੇ ਕਨਾਰ ਦੁਸ਼ਿਤਾਂ ਤੇ
ਉਬਰ ਜਦ ਬਰਸ ਦੇ ਨੇਂ
ਇਕ ਤਵੀਲ ਮਸਤੀ ਦੇ
ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਿੱਸੇ ਨੇਂ
ਸਾਰੀ ਯਾਦ ਉਹਦੀ ਏ
ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇਂ

ਹਵਾਲਾ: ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਤਾਰੇ; ਦੋਸਤ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼; ਸਫ਼ਾ 7 ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )