ਚੁੱਪ ਰਾਤ ਨਾਲੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਿਹੜੀ

ਚੁੱਪ ਰਾਤ ਨਾਲੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਿਹੜੀ
ਸੁਖ਼ਨ ਸ਼ਿਖ਼ਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਨੂਰ ਵਰਗਾ

ਮਹੀਨਾ ਜੇਠ ਦਾ, ਧੁੱਪ ਸਿਆਲ਼ ਵਾਲੀ
ਛਾਂ ਬੋਹੜ ਦੀ, ਮੇਵਾ ਖਜੂਰ ਵਰਗਾ