ਖੋਜ

ਜੀਵਨ ਸੀ ਹੱਕ ਲੀਕ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ

ਜੀਵਨ ਸੀ ਹੱਕ ਲੀਕ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਚੈੱਕ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਹ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਧ ਸੀ ਅੰਬਰਾਂ ਤੀਕ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਇਹ ਕੀ ਰੋਜ਼ ਈ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖਾਦਾ ਲੋੜ ਨਿਖ਼ਸਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀ ਗਈ ਡੈੱਕ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੇਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲੀਕ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਬਾ ਦੇ ਚਾ ਭੀਕ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਢੇ ਬੋਲੇ ਲੀਕ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی