ਭੇਤ

ਨਸਰੀਨ ਅੰਜੁਮ ਭੱਟੀ

ਰੱਬਾ ਸੋਹਣਿਆ!
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਲੇ ਹੁਣੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਘਣੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ
ਸਮੁੰਦ ਰੀਂ ਵੜਿਆ ਇੱਕ ਕਤਰਾ
ਖ਼ਤਰੇ ਅੰਦਰ ਐਪਰ ਉਹਨੂੰ
ਕੋਈ ਨਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਸ਼ੋਰ
ਬੱਸ ਗੁਰੂ ਨਿੱਜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ
ਰੱਬਾ ਸੋਹਣਿਆ!
ਭੇਤ ਇਹ ਕੀ ਹੈ?
ਸੁਤ ਦਾ ਓਹਲਾ ਲਾਵੀਂ ਜੇਕਰ
ਤੋਈਂ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਨਸਰੀਨ ਅੰਜੁਮ ਭੱਟੀ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ