ਝਿੜਕਾਂ ਖਾਂਦੇ ਬੇਕਸੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ

ਝਿੜਕਾਂ ਖਾਂਦੇ ਬੇਕਸੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ।
ਜਾਂ ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ।

ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ ਭੁੱਖਾ ਦੇਖ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ,
ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਾਬ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ।

ਲਾਇਨ ਬੜੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,
ਖਾਸੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ।

ਛਾਂਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਜੁੱਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ,
ਸਾਬਤ ਕੁਝ ਜੋਧੇ ਕੁਝ ਸੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ।

ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਦੂਰ ਨਸਾਇਆ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ,
ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਖੰਜ-ਖੰਜੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ।

ਜਦ ਤੋਂ ਕੋਇਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਵਾਂ ਮੱਲੀ ਹੈ,
ਬਾਗ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਧਤੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ।

ਛਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁਖੀਏ ਲੈ ਗਏ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ,
ਦੁਖੀਆਂ ਕੋਲ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਬੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ।

ਚੋਰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਮਾਲ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ,
ਰਾਖੇ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠੇ ਹੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ।

ਲੰਬੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਘੁੰਮਣ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ,
ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ 'ਨੂਰ' ਗ਼ਫ਼ੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ।