ਅਣਖ

ਨੋਰਉਲਈਨ ਸਾਦੀਆ

ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਚੀ ਪੱਗ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹੀਂ ਪੈਰੀਂ ਜੁੱਤੀ ਸੋਹਣੀ ਪਾਈਂ ਕਰੇ ਸਦਾ ਜੋ ਚਾਈਂ ਚਾਈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਭੇ ਵੈਰੀ ਸਿਰ ਨਾ ਤੱਕਣ ਪੈਰੀਂ ਤੱਕਣ

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਨੋਰਉਲਈਨ ਸਾਦੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ