ਨੋਰਉਲਈਨ ਸਾਦੀਆ

ਅਣਖ

ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਚੀ ਪੱਗ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹੀਂ ਪੈਰੀਂ ਜੁੱਤੀ ਸੋਹਣੀ ਪਾਈਂ ਕਰੇ ਸਦਾ ਜੋ ਚਾਈਂ ਚਾਈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਭੇ ਵੈਰੀ ਸਿਰ ਨਾ ਤੱਕਣ ਪੈਰੀਂ ਤੱਕਣ

Read this poem in: Roman  شاہ مُکھی 

ਨੋਰਉਲਈਨ ਸਾਦੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ