ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼

See this page in :  

ਮਾਫ਼ ਕਰੀਂ
ਟੁੱਟ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕੱਚੀ ਤਾਰ
ਲੰਘੇ ਹਯਾਤੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਾਣੀ
ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ
ਖਲੋਤੀ ਵਿਚ ਮੰਝਧਾਰ
ਮਾਫ਼ ਕਰੀਂ
ਤੇਰੀ ਕੰਬਦੀ ਧਰਤੀ
ਡੁੱਬਦੀ ਆਸ ਤੇ ਉੱਗਦੀ ਪੀੜ
ਕੀਤਾ ਦਿਲਗੀਰ
ਬੂਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਰਹਿਮ ਨਾ ਆਇਆ
ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਫ਼ਨ ਪਵਾਇਆ
ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ
ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ
ਮਾਫ਼ ਕਰੀਂ
ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰੀਂ

ਨੁਜ਼ਹਤ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ