ਰੰਜ ਖਿਲਰੇ ਨੇਂ ਮਲਾਲ ਖਿਲਰੇ ਨੇਂ

ਰਫ਼ਾਕਤ ਹੁਸੈਨ ਮੁਮਤਾਜ਼

We are sorry, this poem is not available in the selected script.

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਰਫ਼ਾਕਤ ਹੁਸੈਨ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ