ਮੈਂ ਨਈਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ

See this page in :  

ਮੈਂ ਨਈਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ
ਹੈ ਕੋਈ ਜੋ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ

ਵੇਖੋ ਵੱਢੀ ਵਾਹੀ ਵੇਖੋ
ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਢੱਗੇ ਅੱਗੇ

ਮੁੜ ਜਾ ਮੁੜ ਜਾ ਮੁੜ ਜਾ ਮੁੜ ਜਾ,
ਇਸ਼ਕ ਖੜਾ ਈ ਪੱਗੇ ਅੱਗੇ

ਫਿਰ ਹੁਣ ਰੱਤੇ ਹੋਂਟ ਵਿਖਾਵੇਂ
ਕੀ ਛੱਡਿਆ ਈ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ

ਮੰਨਿਆਂ ਗੱਲ ਈ ਹੱਲ ਏ ਯਾਰੋ
ਪਰ ਜੇ ਹੋਵਣ ਜੱਗੇ ਅੱਗੇ

ਸਾਬਰ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਅਲਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਇਆ
ਅਲਫ਼ੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ

ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਸਾਬਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ