ਤੋਤੇ

ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਸਾਬਰ

ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫ਼ੱਟ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਏ? ਲਿਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਨੇਂ ਮੈਂ ਲੱਖ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਏ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਏ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨਾ ਜੋ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਲਿਖੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਏ?

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਸਾਬਰ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ