ਹਯਾ
ਔਰਤ
ਵਫ਼ਾ ਦਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਂ
ਔਰਤ

ਹਵਾਲਾ: ਸ਼ਬੀਨਾ ਸਹਿਰ, ਸ਼ਫ਼ਕਤ ਅਹਿਮਦ ਇਵਾਨ; ਸਫ਼ਾ 45 ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )