ਮੈਂ ਇਕ ਤਾਰਾ

ਮੈਂ ਇਕ ਤਾਰਾ
ਕਿਸਮਤ ਹਾਰਾ
ਆਪ ਵਿਚਾਰਾ ਅੰਬਰੋਂ ਟਟਾ
ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ
ਬੋਚਣ
ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ
ਹੱਥ ਨਾ ਆ ਯਾਹ
ਪੱਥਰਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ਼
ਮੈਂ ਟਕਰਾਇਆ
ਕਿਦਰੇ
ਵਿਚ
ਸਮੁੰਦਰ ਡੱਬਾ
ਮੈਂ ਇਕ ਤਾਰਾ
ਬਖ਼ਤਾਂ ਹਾਰਾ

ਹਵਾਲਾ: ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ਼ਕ; ਸ਼ਾਹਿਦਾ ਦਿਲਾਵਰ ਸ਼ਾਹ; ਤਸਨੀਫ਼ਾਤ ਲਾਹੌਰ; ਸਫ਼ਾ 84 ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )