ਆਦਤ ਇਬਾਦਤ

ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਪੇ ਗਈ
ਪੱਲੇ ਮੇਰੇ ਇਬਾਦਤ ਪੇ ਗਈ

ਤੈਨੂੰ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ
ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਹਸਰਤ ਰਹਿ ਗਈ

(2011-ਕੋਹਾਟ)