ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ

1630 – 1691

 

ਸ਼ਾਇਰੀ

ਬੀਤ