ਦਰਦ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸਾੜੇ

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ

ਦਰਦ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸਾੜੇ ਬਾਹਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਘਾਇਲ ਹੋ
ਹਾਲ ਅਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਨਣ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਾਇਲ ਹੋ
ਬਹਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਅਸ਼ਕੇ ਵਾਲਾ ਹਰਦਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਇਲ ਹੋ
ਪਹੁੰਚ ਹਜ਼ੂਰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਨਾਮ ਤੁਰੇ ਦੇ ਸਾਇਲ ਹੋ

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ